Using Bcrypt in Laravel

Code
<?php

use Illuminate\Hashing\BcryptHasher;

$hasher = new BcryptHasher();

$str 'Budgie';
// uses php 5.5 password_hash()
$hash $hasher->make($str);
// uses php 5.5 password_verify()
$isValid $hasher->check($str$hash);

var_dump($str$hash$isValid);
Result
string(6) "Budgie"
string(60) "$2y$10$7vQlEJ7VEQvqBUzhsC.nRuxShu6EAZKzfsooWoHRzfytOxB3TnVMK"
bool(true)
Used Versions
PHP 7.1, Zend 3.0, Symfony 3.2, Laravel 5.2, PHPUnit 5.6, Doctrine 2.6